Cercar:

Estàs a:

Portada

>>

Ajuntament

>>

Perfil contractant

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'art. 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació e informació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament de Lliçà de Vall, conforme al precepte legal esmentat.

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs i adjucicacions tant provisionals com definitives.També trobareu els plecs de clàusules administratives particulars, les prescripcions tècniques i informació sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

Regulació

Accés a la plataforma del perfil del contractant

| © 2018 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lliçà de Vall Nou. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Pl. de la Vila, s/n, 08185, Lliçà de Vall - Tel. 93 843 90 00 Fax. 93 843 93 75estadisticas